پيام مدير عامل


در دنيايي كه علم و فناوري با رشدي شتابان و روز افزون بسوي تعالي و بهبود بخشيدن به كيفيت زندگي بشري پيش مي رود و انديشه آدمي در سايه علم و تخصص و فناوري هاي روز تخقق مي يابد برآن شديم تا گوشه اي از نياز هاي امروز جامعه خود را بر آورده سازيم .

شركت اصفهان دما با برخورداري از دانش  روز و تجهيزات بروز و متخصصان متعهد به جامعه خويش و پرسنل كوشا و ساعي با بهره مندي از آرا و نظريات كاركنان و خريداران خود با نوآوري هاي هرساله و ارتقاء كيفيت توليدات توانسته جايي در صنعت تاسيسات و تهويه مطبوع ايران بيابد .

اميد است بياري پروردگار با ادامه تلاش هاي يكايك همكاران و پرسنل تلاشكر بتوانيم در خودكفايي ايران عزيز شريك باشيم .