اخذ گواهینامه ISO 9001:2015

در راستای تحقق بخشیدن به رضایت مشتری و ایجاد کیفیت فراگیر شرکت اصفهان دما براي شانزدهمين سال متوالي موفق به اخذ گواهینامه  ISO 9001:2015گردید. همانطور که در خط مشی شرکت نیز به مشتری مداری تاکید فراوان گردیده بود شرکت اصفهان دما با اخذ این استاندارد جهانی گامی استوار در این زمینه  برداشته است.