صادرات

                                                     

صادرات خدمات و كالا، يكي از برنامه هاي اصلي شركت اصفهان دما محسوب ميشود، به طوريكه سال هاست دستگاه هاي توليدي اين شركت در افغانستان و عراق نصب شده و بهره برداري مي شود. نمونه هايي از گرمكن گازي به كشورهاي همسايه ارسال گرديده تا پس از كسب تأييديه در بازارهاي جهاني عرضه گردد.