خريداران :

 

با كمال مسرت به اطلاع ميرسانيم كه خريداران شركت اصفهان دما از شركت ها و سازمان ها و ارگان هاي معتبر و تراز اول ايران هستند و از اينكه اين شركت توانسته خواسته هاي آنان را در حد قابل قبول برآورده سازد جاي بسي سر افرازي مي باشد كه تعدادي ذكر مي شود:

 

 

رديف

نام

 

رديف

نام

  پالايشگاه ها

1

شركت پالايش نفت اصفهان

بيمارستان ها

1

بيمارستان شريعتي اصفهان

2

پالايشگاه نفت سپاهان(ساپك)

2

مركز آموزشي درماني الزهرا

3

شركت نفت فلات قاره(سابير)

3

بيمارستان شهيد صدوقي اصفهان

پتروشيمي

1

شركت پتروشيمي نوري(برزويه)

4

بيمارستان عيسي ابن مريم

2

شركت پتروشيمي رجال(بندر امام)

5

بيمارستان كاشاني

دانشگاه ها

 

1

دانشگاه اصفهان

6

بيمارستان اميرالمومنين

2

دانشگاه صنعتي اصفهان

7

بيمارستان سپاهان

3

دانشگاه مالك اشتر

8

بيمارستان عسگريه

4

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

9

كلينيك پارس

5

دانشگاه شيراز

10

كلينيك رسالت

6

دانشگاه آزاد خوراسگان

11

بيمارستان شهيد منتظري نجف آباد

7

دانشگاه آزاد خميني شهر

12

بيمارستان شهيد مطهري فولادشهر

8

دانشگاه آزاد شهرضا

13

بيمارستان حشمتيه نائين

9

دانشگاه آزاد نجف آباد

14

بيمارستان فاطميه بادرود

10

دانشگاه آزاد مجلسي

15

بيمارستان امام رضا كرمانشاه

11

دانشكده فني شهيد مهاجر

نيروگاه ها

1

نيروگاه شهيد عباسپور

12

موسسه آموزش عالي اشرفي اصفهاني

2

نيروگاه شهيد منتظري

صنايع دفاع

 

1

هواپيما سازي ايران(هسا)

صنايع فولاد

1

مجتمع فولاد مباركه

2

صنايع شيميايي اصفهان

2

مجتمع فولاد هرمزگان(بندرعباس)

3

صنايع هفتم تير اصفهان

3

شركت ذوب آهن اصفهان

4

پژوهشكده مواد و انرژي

4

فولاد تكنيك :

- فولاد بردسير

- فولاد نيريز

- فولاد فراب كوير

5

صنايع اميرالمومنين

6

جهاد خود كفايي نيروي دريايي

شهرداري ها

1

شهرداري اصفهان

2

شهرداري زرين شهر

صنايع كاشي

1

كاشي نيلو

3

شهرداري خوراسگان

2

كاشي كاوه

4

شهرداري شهرضا

3

كاشي نگين

5

شهرداري كاشان

4

صبا كاشي

6

شهرداري شاهين شهر

5

كاشي نائين

7

سازمان همياري شهرداري هاي استان اصفهان

صنايع خودرو سازي

1

صنايع خودرو سازي زرين خودرو

2

شركت همگام خودرو آسيا

سازمان ها و ادارات : اداره پست- اداره كل امور مالياتي اصفهان- اداره مالياتي كاشان- سازمان صنعت معدن و تجارت- سازمان انرژي اتمي- كميته امداد امام خميني (ره) اصفهان و ...

ساير شركت ها : - شركت پلي اكريل اصفهان- شركت DMT- شركت تعاوني فولاد مباركه - شركت روانكاران احياء‌ سپاهان- مهيا گاز- حاير- اخگر- سالم پودران سپاهان- پيشرو يدك- سپاهان باطري- برنا باطري- چيكا- صبا فولاد منظومه....

 

از نظر پراكندگي بيشتر توليدات اين شركت در استان اصفهان نصب شده و لي در استان هاي ديگر از كرمان و سيستان و بلوچستان تا همدان و كردستان و تهران و آذربايجان و اردبيل نيز نصب شده است كه ليست خريداران اين شركت موجود است و در صورت درخواست در اختيار قرار خواهد گرفت.