فايبرگلاس

برج خنک کننده فایبرگلاس نوعی برج خنک کن یا کولینگ تاور با بدنه کامپوزیت یا فایبرگلاس می باشد.برج خنک کننده فایبرگلاس منبع سرد کننده آب داغ برگشتی از چیلر یا ماشین های صنعتی می باشد.برج خنک کن فایبرگلاس مبدل خنک کننده آب توسط هوا می باشد که انواع مختلفی دارد.آب داغ در این تجهیز توسط هوای محیط بیرون سرد می شود.گرمای مازاد آب از بالای برج خنک کننده فایبرگلاس به بیرون تخلیه می شود.آب خنک شده در کولینگ تاور فایبرگلاس تا حدود دمای مرطوب کاهش دما پیدا می کند.در اثر فرآیند تماس آب و هوا در برج خنک کننده آب تبخیر می شود.تبخیر آب سبب افزایش رطوبت هوای خروجی می شود.بخارهای آزاد شده از آب به صورت رطوبت به هوای آزاد هدایت می شود. برج خنک کننده فایبرگلاس انواع مختلفی دارد که از جمله پر کاربردترین آن ها برج فایبرگلاس مکعبی و مدور مدار باز می باشد.


انواع برج خنک کننده فایبرگلاس

برج خنک کننده فایبرگلاس مانند انواع کولینگ تاورهای دیگر بر مبنای ایجاد سطح تماس بیشتر بین آب گرم ورودی و هوای در گردش درون برج خنک کننده منجر به تبادل حرارتی و گرمایی بین این دو سیال می شود.

آب گرم پس از عبور از لوله ها به طور عمودی به بالای برج منتقل می گردد و بسته به نوع برج خنک کننده در تماس با جریان هوا قرار می گیرد.


انواع برج خنک کننده فایبرگلاس به لحاظ برخورد جریان هوا با جریان آب

1.        برج خنک کننده فایبرگلاس جریان متقاطع (کراس فلو)

2.       برج خنک کننده فایبرگلاس جریان مخالف (کانتر فلو)


انواع برج خنک کننده فایبرگلاس به لحاظ جریان گردش آب

1.      برج خنک کننده فایبرگلاس مدار باز

2.      برج خنک کننده فایبرگلاس مدار بسته


انواع برج خنک کننده فایبرگلاس به لحاظ شکل هندسی و ظاهری

1.      برج خنک کننده فایبرگلاس گرد یا مدور

2.      برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی