انواع جريان متقاطع

cross flow2.jpg

برج خنک کننده جریان متقاطع به برج خنک کننده ای می گویند که در آن مسیر جریان آب و هوا به  صورت متقاطع باشد. در این برج خنک کندده آب از بالا به سمت پایین می ریزد و هوا نیز همزمان از کنار دستگاه به صورت افقی وارد می شود. آب وهوا در مسیر متقاطع با یکدیگر تماس پیدا کرده و تبادل گرما و انرژی صورت می پذیرد. برج خنک کننده جریان متقاطع در انواع مختلف فایبرگلاس، فلزی و بتنی ساخته می شود. معمولا پروانه در قسمت مرکزی قرار دارد و هوا را از کناره ها کشیده و به سمت بالا یا رو به رو هدایت می کند. 

 جریان متقاطع